Sisällysluettelo

Päätteessä ajettavat ohjelmat

Tämä ohje on tarkoitettu Jauntylle (Ubuntu 9.04).

Kun halutaan käyttää päätteessä ajettavia ohjelmia, niin kahden verkkokortin LTSP-asennuksessa tarvitaan sekä NAT LTSP-palvelimella että korjaus chroot-ympäristössä olevaan bugiin. Bugi koskee chroot-ympäristön resolv.conf-tiedoston sisältöä ja tiedosto-oikeuksia.

Tässä ohjeessa oletetaan, että olet sekä avannut root-tunnuksen chroot-ympäristössä että päivittänyt chroot-ympäristön. Näistä on omat ohjeensa.

https://help.ubuntu.com/community/UbuntuLTSP/UnlockChrootRootAcct

https://help.ubuntu.com/community/UbuntuLTSP/UpdatingChroot

Firefoxin asentaminen chroot-ympäristöön

Ensin asennetaan chroot-ympäristöön muutamia hyödyllisiä ohjelmia. Tässä ohjeessa seurataan tätä ohjetta:

https://help.ubuntu.com/community/UbuntuLTSP/LTSPLocalAppsFirefox

Siirry chroot-ympäristöön.

sudo chroot /opt/ltsp/i386

Asenna ohjelmat.

mount -t proc proc /proc
apt-get install ssh nano mc htop

Näiden lisäksi asennetaan kummatkin Firefox-versiot sekä Flash.

apt-get install firefox firefox-3.5 flashplugin-installer

Poistu chroot-ympäristöstä.

exit

Rakenna uusi image.

sudo umount /opt/ltsp/i386/proc
sudo ltsp-update-image

Nimipalveluiden korjaus chroot-ympäristössä

https://help.ubuntu.com/community/UbuntuLTSP/LocalAppsResolvConf

Siirry chroot-hakemistoon LTSP-palvelimella.

cd /opt/ltsp/i386/etc/init.d/

Luo tyhjä tiedosto nimellä 'chmod-resolv.sh'.

sudo touch chmod-resolv.sh

Kopioi nämä rivit tiedostoon 'chmod-resolv.sh'.

chmod 644 /etc/resolv.conf

sudo nano chmod-resolv.sh

Muuta tiedoston 'chmod-resolv.sh' oikeuksia.

sudo chmod 755 chmod-resolv.sh

Muokkaa lts.conf-tiedostoa niin, että se tekee korjauksen aina, kun pääte käynnistyy. Siirry lts-conf-hakemistoon.

cd /var/lib/tftpboot/ltsp/i386/

Lisää nämä rivit [Default]-osion alle.

[Default]
SEARCH_DOMAIN = ubuntu-ltsp5
DNS_SERVER = 192.168.1.1
RCFILE_01=/etc/init.d/chmod-resolv.sh

sudo nano lts.conf

SEARCH_DOMAIN on LTSP-palvelimen nimi. Näet oman LTSP-palvelimesi nimen näin.

cat /etc/hostname
ubuntu-ltsp5

DNS_SERVER on nimipalvelun ip-osoitteet.

RCFILE_01 viittaa chroot-ympäristöön eli /opt/ltsp/i386-hakemistoon.

NAT chroot-ympäristössä.

https://help.ubuntu.com/community/UbuntuLTSP/ThinClientHowtoNAT/

Lopuksi pitää rakentaa NAT LTSP-palvelimen kahden verkkokortin välille.

Muokkaa ensin dhcpd.conf-tiedostoa.

Muuta 'option routers'-riviä.

option routers 192.168.0.254;

Siirry ensin hakemistoon.

cd /etc/ltsp/

Muokkaa 'dhcpd.conf'-tiedostoa.

sudo nano dhcpd.conf

Muokkaa '/etc/sysctl.conf'-tiedoston yhtä riviä, poista #-merkki rivin alusta.

net.ipv4.ip_forward=1

sudo nano /etc/sysctl.conf

Muutos tulisi käyttöön vasta seuraavan LTSP-palvelimen käynnistyksen yhteydessä, joten ota se käyttöön heti.

sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

Koska LTSP-palvelimen päätteille varattu ip-alue on 192.168.0.0/24, niin seuraava käsky laittaa NATin päälle.

sudo iptables --table nat --append POSTROUTING --jump MASQUERADE --source 192.168.0.0/24

NAT saadaan liitettyä eth0-verkkorttiin seuraavalla tavalla niin, että NAT käynnistyy aina kun eth0-verkkokorttikin käynnistyy. Eth0-verkkokortti on se verkkokortti, joka liittää LTSP-palvelimen lähiverkon ja reitittimen kautta Internetiin.

sudo sh -c 'iptables-save > /etc/ltsp/nat'

Tiedoston '/etc/ltsp/nat' sisältö näyttää tältä tässä esimerkissä.

cat /etc/ltsp/nat

# Generated by iptables-save v1.4.1.1 on Sun Aug 30 17:19:54 2009
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE 
COMMIT
# Completed on Sun Aug 30 17:19:54 2009

Seuraavaksi tiedostoon '/etc/network/interfaces' lisätään rivi, joka ottaa NATin käyttöön eth0-verkortille.

up iptables-restore < /etc/ltsp/nat

sudo nano /etc/network/interfaces

Tiedoston '/etc/network/interfaces' sisältö näyttää tältä tässä esimerkissä.

cat /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.102
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.1.0
    broadcast 192.168.1.255
    gateway 192.168.1.1
    # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    dns-nameservers 192.168.1.1
    up iptables-restore < /etc/ltsp/nat

auto eth1
iface eth1 inet static
  address 192.168.0.254
  netmask 255.255.255.0
  network 192.168.0.0
  broadcast 192.168.0.255

Muutetaan vielä yhtä riviä '/etc/ltsp/dhcpd.conf' tiedostossa. Nimipalvelun pitää vastata käytettävää.

option domain-name-servers 192.168.1.1;

Tiedoston '/etc/ltsp/dhcpd.conf' sisältö näyttää tältä tässä esimerkissä.

cat /etc/ltsp/dhcpd.conf

#
# Default LTSP dhcpd.conf config file.
#

authoritative;

subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.0.20 192.168.0.250;
  option domain-name "ubuntu-ltsp5";
  option domain-name-servers 192.168.1.1;
  option broadcast-address 192.168.0.255;
  option routers 192.168.0.254;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option root-path "/opt/ltsp/i386";
  if substring( option vendor-class-identifier, 0, 9 ) = "PXEClient" {
    filename "/ltsp/i386/pxelinux.0";
  } else {
    filename "/ltsp/i386/nbi.img";
  }
}

Tarkista päätteiden toimivuus

Käynnistä LTSP-palvelin uudestaan ja varmista, että pääte toimii oikein.

admin-ltsp5@ubuntu-ltsp5:~$ ssh root@192.168.0.22
root@192.168.0.22's password: 
root@ltsp22:~# ps ax | grep firefox
 4836 tty7   S   0:00 su - guest001 -c LANG=fi_FI.UTF-8 DISPLAY=:7 XAUTHORITY=/var/run/ldm-xauth-AEsRQWYOH firefox-3.5 
 4838 tty7   Sl   0:26 /usr/lib/firefox-3.5.2/firefox-3.5
 4896 pts/1  S+   0:00 grep firefox
root@ltsp22:~#

http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5/Shiretoko@192.168.0.22.png